Algemene Voorwaarden Zakelijke Klanten

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van SOS Solutions BV ("www.sossolutions.nl"), gevestigd te Eindhoven.

 

Artikel 1: Definities.

1a.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan SOS Solutions BV een offerte vraagt of met SOS Solutions BV een overeenkomst is aangegaan en/of in wiens opdracht is gehandeld.

 

Artikel 2: Geldigheid van deze voorwaarden.

2a.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van SOS Solutions BV en overeenkomsten door en met SOS Solutions BV aangegaan; deze Voorwaarden zien zowel op de koop en levering van zaken als op het verrichten van diensten.

2b.

De opdracht of order van de Opdrachtgever geldt als acceptatie van deze Voorwaarden van SOS SOLUTIONS BV .

2c.

Bijzondere, van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2d.

Indien en voor zover één of meer bepalingen van deze Voorwaarden in strijd mochten komen met van overheidswege

dwingendrechtelijk vastgestelde wettelijke bepalingen, dan worden laatstgenoemde bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van

de desbetreffende bepalingen of een gedeelte der bepalingen van de Voorwaarden, onverminderd de geldigheid van de overige

bepalingen van deze Voorwaarden.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten.

3a.

Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van SOS SOLUTIONS BV  zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld;

3b.

Uitsluitend na schriftelijke bevestiging door of op bevoegde wijze namens SOS SOLUTIONS BV  van de door de Opdrachtgever geplaatste order, dan

wel nadat SOS SOLUTIONS BV  tot levering c.q. tot uitvoering overeenkomstig de order is overgegaan, is een overeenkomst tot stand gekomen.

3c.

Fouten en/of onduidelijkheden in aanbiedingen of orderbevestigingen kunnen niet tot een van de werkelijke bedoelingen afwijkende

binding van SOS SOLUTIONS BV  leiden en doen haar evenmin aansprakelijk zijn voor eventuele schade door bovenstaande factoren veroorzaakt.

3d.

Indien wordt gehandeld met twee of meer Opdrachtgevers, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen

voortvloeiende uit de overeenkomst.

 

Artikel 4: Prijzen.

4a.

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen geldt de prijs overeenkomstig de door SOS SOLUTIONS BV  gedane aanbieding;

4b.

SOS SOLUTIONS BV  behoudt zich het recht voor de prijzen in redelijkheid te verhogen na het verstrijken van één maand na het aangaan der

overeenkomst in verband met het gestegen kostenpeil. Dit laat evenwel onverlet de bevoegdheid van SOS SOLUTIONS BV  tot doorberekening van

prijsverhogingen waartoe zij krachtens wetsbepaling gerechtigd is;

4c.

Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvulling en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de Opdrachtgever;

4d.

Indien zich na het sluiten van de overeenkomst in de koers van voor SOS SOLUTIONS BV  relevante vreemde valuta wijzigingen voordoen en zulke

wijzigingen twee procent (2%) of meer bedragen ten opzichte van de koers van die valuta ten tijde van het aangaan van de

overeenkomst, is SOS SOLUTIONS BV  te allen tijde, onverminderd het bepaalde in artikel 4b, gerechtigd de overeengekomen prijs in redelijkheid aan

te passen;

4e.

Ter zake van de uitgevoerde opdracht/ overeenkomst wordt door SOS SOLUTIONS BV  op verzoek van de Opdrachtgever een gespecificeerde nota

verstrekt;

4f.

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk

anders is vermeld.

 

Artikel 5: Annuleringen.

Indien de Opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan SOS SOLUTIONS BV  alle met het oog op de uitvoering

van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, opslag, bestellingen van derden, provisie e.d.) te

vergoeden, alles onverminderd het recht van SOS SOLUTIONS BV  op volledige vergoeding wegens winstderving, zomede overige uit de annulering

voortvloeiende schade.

Artikel 6: Levering en Levertermijn.

6a.

Opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. De leveringstermijnen

zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor SOS SOLUTIONS BV  zijn de zaken te leveren en/of de werkzaamheden te verrichten.

Onder leveringstermijnen worden in deze voorwaarden tevens verstaan de termijnen van uitvoering der werkzaamheden.

Overschrijdingen van de leveringstermijnen worden zo spoedig mogelijk gemeld aan de Opdrachtgever.

6b.

Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding, noch geeft zulk een overschrijding recht om

de overeenkomst te ontbinden.

6c.

Indien de Opdrachtgever de zaken niet op het tijdstip van levering c.q. oplevering in ontvangst neemt, worden deze voor zijn rekening

en risico te zijner beschikking gehouden.

6d.

Alle leveringen geschieden voor rekening van Opdrachtgever. SOS SOLUTIONS BV  behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren of

vooruitbetaling van de overeengekomen prijs en de verschuldigde leveringskosten te bedingen.

6e.

Levering geschiedt steeds "af magazijn", alwaar de zaken zijn opgeslagen. Het risico gaat derhalve op de Opdrachtgever over op het

moment, dat de zaken het magazijn verlaten.

6f.

SOS SOLUTIONS BV  is nimmer aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, ontstaan door of in verband met het transport.

6g.

SOS SOLUTIONS BV  is gerechtigd in gedeelten te leveren.

 

Artikel 7: Reclame.

7a.

De Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering de zaken c.q. de werkzaamheden grondig te inspecteren op gebreken.

7b.

Reclames ter zake van zichtbare gebreken dienen door de Opdrachtgever binnen acht dagen na levering c.q. oplevering schriftelijk aan

SOS SOLUTIONS BV  te worden gemeld op straffe van verval van ieder recht op reclame ter zake van het gebrek.

7c.

Reclames ter zake van niet zichtbare gebreken dienen door de Opdrachtgever binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt

of redelijkerwijs had moeten ontdekken schriftelijk bij SOS SOLUTIONS BV  te worden gemeld op straffe van verval van ieder recht op reclame ter zake

van het gebrek.

7d.

De Opdrachtgever is gehouden de klacht nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal.

7e.

SOS SOLUTIONS BV  dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren;

7f.

Reclames met betrekking tot een deel der geleverde zaken geven geen recht op afkeuring van de gehele levering.

 

Artikel 8: Betaling.

8a.

De vorderingen van SOS SOLUTIONS BV  dienen te worden beschouwd als brengschulden van de Opdrachtgever.

8b.

Onverminderd artikel 6d en/of 8d dient betaling te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening

ten kantore van SOS SOLUTIONS BV  of op een door SOS SOLUTIONS BV  aan te wijzen bank- of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8c.

SOS SOLUTIONS BV  is gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag of betalingskorting toe te kennen, welke op de factuur van SOS SOLUTIONS BV  wordt

medegedeeld.

8d.

Onverminderd het recht van retentie, zal het SOS SOLUTIONS BV  vrij staan een vooruitbetaling te vorderen, alvorens tot uitvoering der overeenkomst

over te gaan. De Opdrachtgever is gerechtigd zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie of een andere zekerheid, zulks ter

beoordeling van SOS SOLUTIONS BV ;

8e.

Indien de Opdrachtgever de vordering van SOS SOLUTIONS BV  niet binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betaalt althans niet binnen de

overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft SOS SOLUTIONS BV  zonder enige ingebrekestelling het

recht de Opdrachtgever over het verschuldigde 1,5 % rente per maand of een gedeelte daarvan in rekening te brengen;

8f.

SOS SOLUTIONS BV  is voorts gerechtigd om, buiten de hoofdsom en rente, van de Opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als

buitengerechtelijke, door de niet-betaling of niet tijdige betaling veroorzaakt, te vorderen;

8g.

De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de som van hoofdsom met een minimum van € 150,--. Uit het enkele feit dat SOS SOLUTIONS BV

zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van alle buitengerechtelijke kosten;

8h.

Betalingen van aan SOS SOLUTIONS BV  toekomende vorderingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering

van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente;

8i.

Indien de Opdrachtgever tegen enige factuur en/of overzichtsnota niet binnen 7 dagen na dagtekening van het betreffende stuk

schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij SOS SOLUTIONS BV , wordt de Opdrachtgever geacht met het betreffende stuk akkoord te gaan.

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud.

9a.

Met inachtneming van hetgeen elders in deze Voorwaarden over risico en in het bijzonder het overgaan op de Opdrachtgever is

bepaald, blijven alle geleverde zaken, alsmede alle aangevoerde onderdelen en materialen, eigendom van SOS SOLUTIONS BV , totdat de

Opdrachtgever de vorderingen van SOS SOLUTIONS BV  ter zake van al de door laatstgenoemde krachtens overeenkomst geleverde zaken, of

krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van de

vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten met inbegrip van rente en kosten, die de

Opdrachtgever aan SOS SOLUTIONS BV  verschuldigd is, volledig heeft betaald.

9b.

Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de Opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een

derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in 9c hierna.

9c.

Het is de Opdrachtgever toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van

zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de Opdrachtgever verplicht van zijn afnemers een

eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.

9d.

De Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar

eigendom van SOS SOLUTIONS BV  te bewaren. De Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen schade

en diefstal te verzekeren. Alle aanspraken van de Opdrachtgever op de verzekeraar(s) van de zaken uit hoofde van genoemde

verzekeringen zullen, zodra SOS SOLUTIONS BV  te kennen geeft dit te wensen, door de Opdrachtgever aan SOS SOLUTIONS BV  worden verpand op de wijze

aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van SOS SOLUTIONS BV  op de Opdrachtgever.

9e.

Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de Opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van de

Opdrachtgever bevinden, behoudt SOS SOLUTIONS BV  zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere

zekerheid van vorderingen anders dan de in art. 3:92 lid 2 BW genoemde, die SOS SOLUTIONS BV  uit welke hoofde dan ook nog op de Opdrachtgever

mocht hebben.

9f.

Indien de Opdrachtgever niet nauwkeurig mocht hebben voldaan aan enigerlei verplichting jegens SOS SOLUTIONS BV  en voorts in geval van

ontbinding der overeenkomst uit welke hoofde dan ook of indien de Opdrachtgever SOS SOLUTIONS BV  goede grond geeft te vrezen dat

Opdrachtgever in diens verplichtingen tekort zal schieten, is SOS SOLUTIONS BV  gerechtigd alle zaken, waarop het voorgaande eigendomsbehoud

rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, alles onverminderd het recht van SOS SOLUTIONS BV  op

volledige schadevergoeding ingevolge deze Voorwaarden en/of enige wettelijke bepalingen. Na terugneming zal de Opdrachtgever

worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op

de terugneming gevallen kosten.

 

Artikel 10: Retentierecht.

Onverminderd het wettelijke retentierecht is SOS SOLUTIONS BV  gerechtigd enige zaak van de Opdrachtgever, die haar op enigerlei titel ter

beschikking is gesteld, onder zich te houden zulks tot de volledige voldoening van al hetgeen SOS SOLUTIONS BV  uit welk hoofde dan ook van

Opdrachtgever heeft te vorderen, tenzij de Opdrachtgever ter zake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid.

11a.

SOS SOLUTIONS BV  is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 1. Overmacht, zoals nader in deze Voorwaarden is omschreven:
 2. daden of nalatigheden van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege de

Opdrachtgever te werk zijn gesteld:

 1. onoordeelkundig gebruik van de door SOS SOLUTIONS BV geleverde zaken:
 2. het verstrekken door de Opdrachtgever van onvolledige c.q. onjuiste informatie.

11b.

SOS SOLUTIONS BV  is slechts aansprakelijk voor de schade voor-zover ontstaan door grove schuld van SOS SOLUTIONS BV  of van hen, die door SOS SOLUTIONS BV  te werk zijn

gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden;

11c.

SOS SOLUTIONS BV  zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een Opdrachtgever te vergoeden;

11d.

De aansprakelijkheid van SOS SOLUTIONS BV  is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der geleverde zaken c.q. der opgeleverde

werkzaamheden.

 

Artikel 12: Garantie.

12a.

Ter zake van de door SOS SOLUTIONS BV  geleverde zaken c.q. opgeleverde werkzaamheden zijn garantiebepalingen van toepassing indien en voor

zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen;

12b.

Voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks-, resp. importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de desbetreffende doorleveranciers gehanteerde bepalingen.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding.

Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere

met SOS SOLUTIONS BV  gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van aanvraag van faillissement, aanvraag van surséance van

betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever, wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn

en heeft SOS SOLUTIONS BV  het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te

schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te harer keuze zonder dat SOS SOLUTIONS BV  tot enige schadevergoeding of

garantie gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke SOS SOLUTIONS BV  ten laste van

de Opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

 

Artikel 14: Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van SOS SOLUTIONS BV  binden SOS SOLUTIONS BV  niet, voor zover ze door SOS SOLUTIONS BV  niet

schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen

procuratie hebben en niet beschikken over een schriftelijke volmacht.

 

Artikel 15: Overmacht.

Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval mede verstaan, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaaltekorten, brand,

ingrijpende temperatuurschommelingen, natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te

verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregelen en wanprestaties van toeleveranciers van SOS SOLUTIONS BV  of andere wijzen van

niet voldoen door deze toeleveranciers aan hun verplichtingen en voorts elke andere van buiten komende oorzaak die naar geschreven

of ongeschreven recht, gewoonte of verkeersopvattingen in redelijkheid niet aan SOS SOLUTIONS BV  kan worden toegerekend.

Artikel 16: Verzekering.

De Opdrachtgever kan SOS SOLUTIONS BV  verzoeken voor rekening van Opdrachtgever een verzekering af te sluiten, die de risico's dekt voor welke

SOS SOLUTIONS BV  niet aansprakelijk is. SOS SOLUTIONS BV  is echter slechts gehouden een verzekering, zoals in het bovenstaande bedoeld, te sluiten indien en

voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

 

Artikel 17: Geschillen.

Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze Voorwaarden zullen ter beslechting, zo nodig, worden

voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Artikel 18: Toepasselijk recht.

Op deze Voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is

uitsluitend Nederlands Recht en het Nederlands Internationaal Privaatrecht van toepassing.

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.org (alleen voor consumenten) per 01 juli 2016 van toepassing.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat

met de ondernemer;

 1. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop

op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer

technieken voor communicatie op afstand;

 1. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat

consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of

afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 1. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is

gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk

maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

SOS SOLUTIONS BV

Tarasconweg 7

5627 GB Eindhoven

Telefoonnummer: 040-8442149

E-mailadres: info@SOSSolutions.nl

KvK-nummer: 64971848

BTW-identificatienummer: NL855928104B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op

afstand tussen ondernemer en consument.

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument

beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden

aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk

kosteloos worden toegezonden.

 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op

afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden

gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven

waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument

langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het

tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden

steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod

vermeld.

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is

voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik

maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke

vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de

aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op

afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan

geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs

elektronische weg kan raadplegen; en

 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering

van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument

van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische

weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument

de overeenkomst ontbinden.

 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter

beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan

betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 1. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan

voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.

Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd

gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 1. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door

de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke

melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 1. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 2. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover

van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de

overeenkomst op afstand;

 1. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde

duur is.

 1. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 2. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten;

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14

dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze

niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 1. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die

niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem

aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het

bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd

weigeren.

 1. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem

aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een

door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële

drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen

naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 1. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over

herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor

herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige

leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

 1. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de

ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft

ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of

gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is

dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 1. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met

het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 1. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van

de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier

voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

 1. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product

terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product

zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de

bedenktijd is verstreken.

 1. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking,

en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 1. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 2. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de

consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor

terugzending niet te dragen.

 1. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water

of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd,

is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer

is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

 1. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor

verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

 1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het

modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

 1. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of

stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale

inhoud, indien:

 1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst

voor het einde van de bedenktijd;

 1. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 2. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 3. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van

deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 1. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening

gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de

herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft

ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 1. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met

een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 1. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de

ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit

duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed

heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

 1. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode

waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig

is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle

bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 2. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 3. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van

uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

 1. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering

daarvan is voorzien;

 1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis

van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 1. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 2. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en

waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 1. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 2. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts

kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de

ondernemer geen invloed heeft;

 1. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 2. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 3. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet

verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

 1. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de

financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan

schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 1. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van

wettelijke regelingen of bepalingen.

 1. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit

bedongen heeft en:

 1. a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde

specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de

overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 1. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de

consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen

gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van

bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde

bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de

bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de

consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de

overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 1. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk,

doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 1. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel

beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt

geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening

van de ondernemer.

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de

consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is

overeengekomen.

Artikel 14 -Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten

(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen

opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 1. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten

(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van

daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 1. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder

begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 1. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van

dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de

consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één

maand.

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen

stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten

hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan

eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

 1. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften

(proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of

kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een

opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de

overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien

dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de

deze overeenkomst betreffende bescheiden.

 1. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50%

worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering

van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 2. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de

consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze

klachtenprocedure.

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend

bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 1. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst

beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen

geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17 Intellectuele eigendom.

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen

met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij SOS SOLUTIONS BV .nl, haar toeleveranciers of andere

rechthebbenden.

Artikel 18 Persoonsgegevens.

SOS SOLUTIONS BV .nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. SOS SOLUTIONS BV .nl neemt daarbij de

van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op alle aanbiedingen van SOS SOLUTIONS BV .nl, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 20 Links

De site van SOS SOLUTIONS BV .nl kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of

hun sites heeft SOS SOLUTIONS BV .nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 21 Uw rechten

U kunt altijd aan SOS SOLUTIONS BV .nl vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan

SOS SOLUTIONS BV .nl vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die SOS SOLUTIONS BV .nl zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien

u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u SOS SOLUTIONS BV .nl hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie

gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Artikel 22 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen

schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Herroepingsrecht (alleen geldig voor consumenten).

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, maar er zijn ook

uitzonderingen.

Hieronder enkele specifieke gevallen, waarbij u geen gebruik kunt maken van het herroepingsrecht:

Producten die persoonlijk van aard zijn (zoals maatwerk systemen die gemaakt/geassembleerd zijn naar uw eigen persoonlijke

specificaties).

Geopende, geïnstalleerde of geregistreerde software.

Reproduceerbare en door auteurswetgeving beschermde producten (zoals DVD's, software, games), tenzij deze zich in een

ongeopende verpakking bevinden.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed

fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, SOS SOLUTIONS BV  via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw

beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (zie

hieronder), maar bent hiertoe niet verplicht.

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via

onze website. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een

ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te

verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met

uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden

goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw

beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de

oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke

terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft

teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet langer dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te

herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt

voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

 

 

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder

gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: SOS SOLUTIONS BV , Tarasconweg 7, 5627 GB, Eindhoven, shop@sossolutions.nl

-Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen

herroep/herroepen(*)

-Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

-Naam/Namen consument(en)

-Adres consument(en)

-Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

-Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 
Search engine powered by ElasticSuite