Download hier de Privacy Statement

 

Privacyverklaring SOS Solutions.nl

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. SOS

Solutions.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens

worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere

dat:

 

wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via

deze privacyverklaring;

wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig

zijn voor legitieme doeleinden;

wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in

gevallen waarin uw toestemming is vereist;

wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook

eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te

corrigeren of te verwijderen.

SOS Solutions.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij

uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze

zorgvuldig te lezen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-04-2019.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen

persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u

worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze

aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

NAW gegevens

Factuuradres

Emailadres

Betalingsgegevens

IP-adres

Achteraf betalen

Wij bieden Afterpay, Billink en In 3 termijnen aan, hiermee kunt u achteraf betalen na ontvangst. 

Deze betaaldiensten behouden het recht om een kredietwaardigheidsbeoordeling uit te (laten) voeren. Het kan voor komen dat deze wordt uitgevoegd bij u nadat u een bestelling heeft geplaatst. 

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij

via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze

gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in

het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat

noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk

verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij

persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal

Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven

en wijzigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw

persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook

aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij van SOS Solutions gebruiken uw e-mailadres die wij in het kader van uw aankoop hebben verkregen. Deze kunnen wij gebruiken om na uw aankoop u te informeren over eigen soortgelijke producten. U kunt zich hiertegen verzetten door het aanvinken van de onderstaande checkbox of door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheden die in onze communicatie wordt aangeboden. Uw e-mail adres wordt niet aan derden verstrekt. 

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u

gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u

daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het

formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of

diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt

automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties

Onze webwinkel vertoont advertenties.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Het betreft dan deze partijen: bezorgpartners, leveranciers, betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die onze reviews verzamelen.

De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens SOS Solutions.

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU.

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze

diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld

worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u

uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als

toestemming voor dit gebruik van cookies.

 

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk

is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en

applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de

cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies

omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een

bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.

Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere

Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens

te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af

te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven

statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer

bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze

webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige

manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen

alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient

aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte

bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw

persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt

u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming

gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten

beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat

om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee

te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt

u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op

grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met

de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

SOS Solutions BV

Tarasconweg, 7

5627 GB Eindhoven

shop@sossolutions.nl

0408442149

Search engine powered by ElasticSuite